IMATE TEŽAVE S ŠKODLJIVCI?
NUDIMO PROFESIONALNE REŠITVE

OSNOVNI NAMEN DEJAVNOSTI

Osnovni namen dejavnosti Zavoda za DDD (v nadaljevanju: Zavod) je skrb za skladen razvoj stroke in dejavnosti na področju dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter varovanje zdravja ljudi in okolja v Republiki Sloveniji s profesionalnim operativnim zatiranjem škodljivih bakterij, glivic in plesni,  insektov – žuželk ter  glodavcev. Z izvajanjem profesionalnih DDD ukrepov obvladujemo in nadzorujemo škodljivce,  kateri predstavljajo grožnjo človekovemu zdravju in povzročajo ekonomsko škodo na proizvodih in objektih. Obvladujemo zdravstvena tveganja, izboljšujemo delovne pogoje dela in omogočamo nemoteno izvajanje delovnih procesov. Sedež Zavoda se nahaja v Celju in deluje na področju celotne Republike Slovenije.

PODROČJA DELOVANJA

Cilj je s preventivnimi in kurativnimi storitvami omogočiti nemoteno opravljanje storitev in zdravo delovno okolje. Obvladujemo različne dejavnosti: od velikih industrij do majhnih restavracij, od hotelov do bolnišnic, od trgovskih centrov do občinskih uprav in zasebnih objektov. DDD kot splošni ukrep morajo izvajati vsi lastniki, upravljalci oz. najemniki stanovanjskih ali drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oz. prodajajo živila. Kakršna koli kontaminacija, ki je posledica dejavnosti škodljivcev, ni dopustna. Zahvaljujoč našim sodobnim in digitaliziranim storitvam za spremljanje pojava in obvladovanje škodljivcev, lahko zainteresiranim zagotovimo najvišje standarde kakovosti izvajanja, ki jih zahteva pravila stroke.

STROKOVNOST, PROFESIONALNOST, USPOSOBLJENOST

Na Zavodu skrbimo za redno izobraževanje in profesionalno usposabljanje naših strokovnjakov. Vse aktivnosti izvajamo skladno s standardom CEN Standard EN16636:2015. Za ustvarjanje in vzdrževanje varnih in zdravih okolij ter ravnanje na okolju prijazen način uporabljamo tehnološke naprave in trajnostne rešitve.

Pridobljeni certifikati in pooblastila:

  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije na osnovi Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list. RS št. 88/00). Dovoljenje je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Šifra dovoljenja: 5822-5/2004-5.
  • koncesija za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/2005). Koncesijo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republika Slovenije. Številka koncesije: 323-536/2005-2
  • članstvo Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije